Academic Committee

Director: POO Muming  

Deputy director: DU Jiulin, MA Lan  

Members: SUN Yangang, ZHANG Xu, JI Weizhi, ZHOU Jiawei, GU Yong, XIONG Zhiqi, WANG Yizheng, WANG Liping.